Budowa zbiornika retencyjnego wód opadowych i roztopowych ZB-Z

Roboty budowlane związane z budową kanalizacji deszczowej na Zadaniu: „Budowa zbiornika retencyjnego wód opadowych i roztopowych ZB-Z z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą, wraz z przebudową niezbędnych elementów infrastruktury odwodnieniowej oraz likwidacją nieczynnego odcinka rowy na terenie Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego w Gdańsku.
Zobacz referencję